نمونه سوالات پیام نور

# فقر از دیدگاه استاد دکتر علی شریعتی

فقرازدیدگاه استادعلی شریعتی:
میخواهم بگویم
فقر همه جاسر می کشد.
فقر، گرسنگی نیست, فقر،عریانی هم نیست.فقر، گاهی زیر شمش های طلا خودرا پنهان میکند.
فقر، چیزی را “نداشتن” است،ولی،آن چیز پول نیست. طلاوغذا نیست, فقر، ذهنها را مبتلا میکند. فقر، بشکه های نفت را در عربستان، تا ته سر میکشد.فقر، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفته ی یک کتابفروشی می نشیند..
فقر، تیغه های برنده ماشین بازیافت است که روزنامه های برگشتی را خرد میکند..
فقر، کتیبه سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند.
فقر، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود.
فقر، همه جا سر می کشد.
فقر، شب را “بی غذا” سرکردن نیست،
فقر ، روز را “بی اندیشه” سرکردن است!

به نظر شما این پست چطور بود؟ (نمایش نتیجه بعد از رای دهی)
  • فوق العاده 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • ضعیف 
قالب وردپرس
قالب وردپرس